INSTAGRAM NAGRADNA IGRA

NAGRADNA IGRA: NAREDI SI SVOJO NAJLJUBŠO LIMONADOI⠀
Ob koncu poletja in začetku šole PODARJAMO komplet za pripravo najboljših domačih limonad!⠀

Vse, kar moraš storiti je, da do vključno 15. 9. 2020:⠀
– označiš prijatelja v komentarjih (več označenih prijateljev, več možnosti),⠀

– začneš slediti @BAR.MEDIA,⠀

– nam v komentarju zaupaš svoj najljubši okus limonade.⠀

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE IN PRAVILA SODELOVANJA

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “NAREDI SI SVOJO NAJBOLJŠO LIMONADO” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Bar Media, d.o.o., Rošpoh del 158E, Kamnica, ki ga zastopa direktor Mirko Radujković, v nadaljevanju “organizator”.

Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov sara@bar-media.si.

Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je sporočiti prebivalkam in prebivlcem Slovenije o novih produktih in možnostih uporabe le teh!

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 08.09.2020 od objave nagradne igre do dne 15.09.2020 do 23:59 ure.

Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov sara@bar-media.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec/ka sodeluje na način, da na omrežju Instagram:

– na objavi pusti komentar, kjer označi svojega prijatelja,
– všečka strani @bar.media

Posamezen/na udeleženec/ka lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, izbran/a pa je lahko samo enkrat.

Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator v 5 dneh po zaključku nagradne igre izbral zmagovalca, ki bo izžreban na podlagi elektronskega žreba. Organizator bo izbor zmagovalca izvedel v prostorih organizatorja. Izbor bo dokumentiran s fotografijami.

Nagrade

Posamezen nagrajenec bo prejel paket za izdelavo domačih limonad, ki vsebuje: Sirup Monin Lemon Rancho, Sadni pire Monin hruška, pumpico za pire in sirup, dva kozarca (jars).

Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad

Zmagovalec bo obveščen o izboru z objavo v komentarju pod objavo nagradne igre v roku 5 dni po opravljenem izboru s pozivom, naj na elektronski naslov sara@bar-media.si pošlje sporočilo s svojim naslovom, kamor mu bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko spremeni pravila nagradne igre.

Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji, obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji, objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji, podelitve nagrad.

Organizator bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na www.bar-media.si.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Maribor, 08.09.2020